ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΟΥΠΡΟΟΙΜΙΟ : Το παρόν ιδιωτικό έγγραφο αποτελεί μια σύμβαση μεταξύ της εταιρείας  με την επωνυμία <<MINOR 6 E.E>> και τον διακριτικό τίτλο <<MINOR 6>>,που εδρεύει ΑΘΗΝΑ,  επί της οδού 3ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 13, με ΑΦΜ 801373989, η οποíα στα επóμενα εδάφια του παρόντος εγγράφου θα αποκαλεíται για συντομíα «Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και εκπροσωπεíται νομíμως εις το παρóν απó τον κ. Μάριο Ζδράγκα του Ιωάννη και του ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥΜΕΝΟΥ, κατά την οποία η ΕΤΑΙΡΕΙΑ παρέχει τις υπηρεσίες της στον ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥΜΕΝΟ και αυτός με την σειρά του καταβάλει το συμφωνημένο τίμημα για τις ως άνω υπηρεσίες. Οι ως άνω υπηρεσίες παρέχονται για το κάτωθι συμφωνηθέν χρονικό διάστημα (βλ. παρ. Β ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΤΟΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ). Α ΕΙΔΟΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΡΙΤΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΤΗΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ Η΄ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ, ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΚΑΤΟΠΙΝ ΑΜΟΙΒΗΣ ΠΑΡΟΧΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥΜΕΝΟ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ (INSTAGRAM , FACEBOOK, TWITTER, YOUTUBE, PINTEREST, LINKEDIN κ.α ).

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ με την αποδοχή εκ μέρους του αντισυμβαλλόμενου ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥΜΕΝΟΥ των αναφερομένων στο παρόν ιδιωτικό έγγραφο όρων παροχής υπηρεσιών, λαμβάνει την εν γένει εκπροσώπηση του ενώπιον των εταιρειών πώλησης προϊόντων ή υπηρεσιών, με σκοπό την προώθηση στην αγορά και την διαφήμιση των προς πώληση προϊόντων ή υπηρεσιών των ως άνω εταιριών δια μέσου των ηλεκτρονικών μέσων κοινωνικής δικτύωσης (social media), τα οποία ανήκουν και διαχειρίζονται από τον ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥΜΕΝΟ. Πιο συγκεκριμένα Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ θα επικοινωνεί για λογαριασμό του ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥΜΕΝΟΥ με τις ενδιαφερόμενες για την προώθηση των προϊόντων τους εταιρείες και θα διαπραγματεύεται το ύψος του διατιθέμενου από την εταιρεία πώλησης προϊόντων συνολικού κονδυλίου καθώς επίσης και την αμοιβή του ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥΜΕΝΟΥ, ο οποίος θα προβαίνει κάθε φορά στην ως άνω προώθηση. 

Αμφότερα τα στο παρόν ιδιωτικό έγγραφο συμβαλλόμενα μέρη, συμφωνούν ότι η αμοιβή του ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥΜΕΝΟΥ θα αποτελεί κάθε φορά μέρος του συνολικού διατιθέμενου από την εταιρεία πώλησης του προϊόντος κονδυλίου, το οποίο θα διαμοιράζεται αυστηρά από την ΕΤΑΙΡΕΙΑ στους εκπροσωπούμενους της επιλογής της. Με το παρόν ιδιωτικό έγγραφο ο ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥΜΕΝΟΣ αποδέχεται και συμφωνεί ρητώς ότι η καταβαλλόμενη από την ΕΤΑΙΡΕΙΑ αμοιβή του, θα μεταβάλλεται συνεχώς ανάλογα με το ύψος του εκάστοτε κονδυλίου, το οποίο θα διατίθεται από την εκάστοτε συνεργαζόμενη εταιρεία πώλησης του προϊόντος. 

Αναφορικά με το ύψος της ως άνω αμοιβής του ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥΜΕΝΟΥ, αυτή θα συμφωνείται κάθε φορά ρητώς με νέο ιδιωτικό συμφωνητικό, το οποίο θα εμπεριέχει το ύψος της συμφωνημένης αμοιβής, το είδος του προς προώθηση προϊόντος ή υπηρεσίας καθώς επίσης και την συνεργαζόμενη εταιρεία πώλησης του εν λόγω προϊόντος ή υπηρεσίας . Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ στην προκειμένη περίπτωση αποκτά επομένως με αυτόν τον τρόπο τον ρόλο του διαμεσολαβητή ανάμεσα στον ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥΜΕΝΟ και την εταιρεία πώλησης του προϊόντος. 

Ο ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥΜΕΝΟΣ δηλώνει επίσης ρητά με την αποδοχή των προαναφερόμενων όρων παροχής υπηρεσιών ότι συμφωνεί και συναποδέχεται ότι θα προωθεί προϊόντα και υπηρεσίες κάνοντας χρήση δια μέσου των social media, των οποίων είναι ιδιοκτήτης, υλικών ( φωτογραφίες, βίντεο και εν γένει υλοποιημένων ιδεών – concept) καθ΄ υπόδειξη είτε από την ίδια την ΕΤΑΙΡΕΙΑ είτε από συνεργαζόμενη με αυτήν.

Ο ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥΜΕΝΟΣ δηλώνει ρητά με την αποδοχή των προαναφερόμενων όρων παροχής υπηρεσιών ότι η ΕΤΑΙΡΕΙΑ αναλαμβάνει την γενική εποπτεία του είδους της προώθησης του προϊόντος ή της υπηρεσίας, στην οποία επρόκειτο κάθε φορά να προβεί ο ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥΜΕΝΟΣ όσον αφορά το περιεχόμενο της, καθότι αυτό δεν θα πρέπει αφενός να αντίκειται στις επιθυμίες της συνεργαζόμενης εταιρείας, στην οποία και θα ανήκει το προϊόν και αφετέρου στις ισχύουσες ελληνικές νομικές διατάξεις και στα χρηστά ήθη. Σε περίπτωση που η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεν συμφωνεί με τον τρόπο και το είδος της προώθησης, συμφωνείται με το παρόν ιδιωτικό έγγραφο ότι η εκπροσώπηση θα παύει, η αμοιβή του ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥΜΕΝΟΥ δεν θα καταβάλλεται ενώ σε περίπτωση oικονομικής ζημίας ή βλάβης, η ΕΤΑΙΡΕΙΑ επιφυλάσσεται να ασκήσει κάθε νόμιμο δικαίωμα της Ενώπιον των Αρμοδίων Δικαστηρίων.

Β. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΩΝ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΤΟΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΡητά συμφωνείται ότι με την αποδοχή των προαναφερόμενων όρων παροχής υπηρεσιών, οι παρεχόμενες υπηρεσίες προώθησης, όπως αναλυτικά αναφέρονται στην παρ. Α. του παρόντος εγγράφου εκκινούν από την αποδοχή του παρόντος, έχουν αόριστη διάρκεια και παύουν με μονομερή δήλωση εκάστου συμβαλλομένου, η οποία θα πρέπει να περιέλθει εγγράφως σε γνώση του έτερου συμβαλλόμενου (π.χ. με την μορφή ηλεκτρονικού μηνύματος). Οποιαδήποτε ανανέωση και τροποποίηση του παρόντος εγγράφου όσον αφορά την παρ. Β (χρονική διάρκεια παρεχόμενων υπηρεσιών ) , συμφωνείται ότι θα πρέπει να αποδεικνύεται και εγγράφως με νεότερη συμφωνία αποκλειομένου οποιουδήποτε άλλου αποδεικτικού μέσου ακόμη και αυτού του όρκου . Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΓΝΩΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣΟ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥΜΕΝΟΣ οφείλει να γνωστοποιήσει στην ΕΤΑΙΡΕΙΑ το γεγονός της εκπροσώπησης του από άλλη εταιρεία εκπροσώπησης, η οποία παρέχει τις ίδιες υπηρεσίες με την ΕΤΑΙΡΕΙΑ και να μην αποδεχτεί τους προαναφερόμενους όρους παροχής υπηρεσιών σε περίπτωση που έχει ήδη  συμφωνήσει και αποδεχτεί την αποκλειστικότητα της εκπροσώπησης του (ρήτρα αποκλειστικότητας, η οποία απαγορεύει αυστηρά την εκπροσώπηση από περισσότερα από ένα φυσικά ή νομικά πρόσωπα) . Πιο συγκεκριμένα σε περίπτωση που ο ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥΜΕΝΟΣ έχει ήδη εκπροσώπηση με υφιστάμενη ρήτρα αποκλειστικότητας και παρόλα αυτά δεν το γνωστοποιήσει στην ΕΤΑΙΡΕΙΑ, ώστε να μην συμβληθεί και με αυτήν , αποκλειστική ευθύνη για κάθε ζημία θετική ή αποθετική , η οποία θα προκύψει για την ήδη συμβεβλημένη εταιρεία εκπροσώπησης, ενέχει ο ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥΜΕΝΟΣ.Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δηλώνει στο παρόν ιδιωτικό έγγραφο ότι η εκπροσώπηση του ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥΜΕΝΟΥ δεν κωλύει την εκπροσώπηση του και από άλλες εταιρείες εκπροσώπησης, οι οποίες σαφώς δεν έχουν συμφωνήσει αποκλειστικότητα στην εκπροσώπηση του (open contract).

Τέλος σε περίπτωση αποκλειστικής εκπροσώπησης, η καταβολή της αμοιβής του εκπροσωπούμενου, θα γίνεται στον αποκλειστικό εκπρόσωπο του, ο οποίος θα πρέπει να γνωστοποιηθεί στην ΕΤΑΙΡΕΙΑ κατά την αποδοχή των προαναφερόμενων όρων παροχής υπηρεσιών.Δ. ΕΓΓΡΑΦΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ: Η τροποποίηση οποιουδήποτε όρου του παρόντος ιδιωτικού εγγράφου ή σύναψη άλλου προσθέτου όρου, θα αποδεικνύεται αποκλειστικά και μόνον εγγράφως, αποκλειομένων όλων των άλλων αποδεικτικών μέσων ακόμη και αυτού του όρκου. Ε. ΔΩΣΙΔΙΚΙΑ  Η παρούσα σύμβαση διέπεται από το Ελληνικό δίκαιο. Για κάθε διαφορά που απορρέει από την παρούσα σύµβαση, συµπεριλαµβανοµένων των διαφορών που αφορούν την ύπαρξή της, την εγκυρότητά της ή την λήξη της, αρµόδια είναι τα Δικαστήρια των Αθηνών .